Blind Spot Test

Luke Ching Chin-wai

Nov 08 – Nov 30, 1999

Installation